لینک به تمام دانشگاه های جهان
با این لینک شما مستقیا به وب سایت دانشگاه مورد نظر متصل خواهید شد.سایت دانشگاه های دنیا در این لینک می باشد


رتبه بندی دانشگاه های جهان از وب سایت تایمز هایر
در رتبه بندی وب سایت Times Higher Education دو دانشگاه آمریكایی هاروارد و MIT مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند.در بین 100 دانشگاه برتر جهان، 17 دانشگاه آسیایی وجود دارد؛


نظافت تلفن در آزمایشگاه
به گفته محققین در اکثر دانشگاه های جهان تلفن های آزمایشگاه از وسایل آلوده و بیماریزا می باشد که هر روز باید تمیز شوند