پرسنل آزمایشگاه ، آیا به فکر تجارت افتاده اید
اکثر پرسنل آزمایشگاه در سر رویای تجارت و کار آزاد را دارند و یا سهیم شدن در درامد آزمایشگاه هستند.موفقیت در تجارت نیاز به اهدافی دارد.