دفاع از پایان نامه و دانش آموختگی دومین دانشجوی Ph.D پزشکی مولکولی
دفاع از پایان نامه و دانش آموختگی دومین دانشجوی Ph.D پزشکی مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.