روش صحیح جمع آوری ادرار از سوند بیمار
گاهی لازم است که از سوند بیمار نمونه ادرار جمع آوری گردد.باید روش صحیح را انجام داد تا جواب آزمایش قابل قبولی بدست اورد.


روش صحیح نمونه گیری ادرار در بیماران بستری
جمع آوری و نمونه گیری ادرار در بیماران بستری باید به روش صحیح انجام گردد.آزمایش ادرار در بیماران بستری باید توسط پرستار راهنمایی شده و گرفته شود.