سانتریفیوژ کردن نمونه های انعقادی
آزمایش های انعقادی باید تحت شرایط مناسب سانتریفیوژ شود و لوله های خونگیری آزمایش های انعقادی بعد از نمونه گیری باید سانتریفیوژ شده


دستورالعمل سانتریفوژ
سانتریفوژ وسیله ای است که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز مواد را بویژه بر اساس اختلاف در جرم جدا می نماید


آماده سازی نمونه ها جهت سانتریفیوژ
جداسازی نمونه ها و سانتریفیوژ نمودن لوله های حاوی خون اگرچه ساده به نظر می رسد اما از اهمیت خاصی برخوردار است