روش های سمپلینگ در آزمایشگاه - بخش چهارم
یکی از منابع خطا شایع در سمپلینگ کردن عمود نگه نداشتن سمپلر در هنگام برداشت نمونه است


روش های سمپلینگ در آزمایشگاه - بخش سوم
پایین بردن بیش از حد سر سمپلر در نمونه باعث می شود مقداری از نمونه به دیواره خارجی سر سمپلر آغشته شود که همین امرموجب بروز خطا می گردد


روش های سمپلینگ در آزمایشگاه - بخش دوم
بدون شک استفاده از نوک سمپلر مناسب برای صحت و دقت در کار آزمایشگاه بسیار مهم می باشد


روش های سمپلینگ در آزمایشگاه - بخش اول
بدون تردید استفاده کردن از سمپلر شایع ترین عملی است که در آزمایشگاه انجام میگیرد .و در واقع صحت و دقت بیشترنتایج آزمایشات به همین استفاده صحیح از سمپلر وابسته است


کنترل کیفی سمپلرهای متغیر آزمایشگاه
با توجه به حساس بودن سمپلرهای متغیر در آزمایشگاه نیاز به کنترل کیفی دقیق و صحیح ضروری می باشد.کنترل کیفی سمپلرهای متغیر در آزمایشگاه جزء الزامات آزمایشگاه می باشد


آموزش کنترل صحت سمپلرهای آزمایشگاه
جهت کنترل صحت عملکرد سمپلر می توان از دو روش رنگ سنجی و وزن سنجی استفاده کرد.کنترل صحت سمپلرهای آزمایشگاه باید طبق یک جدول بندی انجام گیرد


آموزش کنترل دقت سمپلرهای آزمایشگاه
در کارهای روتین سمپلرها به دو گروه 100-10 میکرولیتر و 1000-100 میکرولیتر تقسیم می شوند.کنترل کیفی سمپلرهای آزمایشگاه باید در زمان های خاص انجام گیرد


نحوه نگهداری سمپلر آزمایشگاه
با توجه به کابرد سمپلرهای آزمایشگاه و صحیح استفاده شدن از آن پرسنل آزمایشگاه باید آموزش های لازم را برای نگهداری آنها آشنا باشد


آموزش کاربردی سمپلر های کمتر از 10 میکرولیتر
در مورد سمپلرهای کمتر از 10 میکرولیتر باید بسیار دقت شود.حجم برداشت با سمپلر 10 میکرولیتر چون کم می باشد باید از هر نظر آن سمپلر کالیبر باشد


آموزش کاربردی سمپلر های بیش تر از 10 میکرولیتر
در ابتدای هر روز کاری قبل از شروع به استفاده از سمپلر مورد نظر، شاسی آن را حد اقل 20 بار بالا و پایین کنید.