سمینار حقوق و اخلاق در طب انتقال خون
این کنگره در صدد تحلیل و بررسی اخلاق پزشکی و رعایت آن در مؤسسات پزشکی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسائل اخلاقی، حقوقی و فقهی در طب انتقال خون است