کنترل کیفی سیفتی باکس
سیفتی باکس در آزمایشگاه از ملزومات آن می باشد و تمام سر سوزن ها و اجسام تیز و برنده در آن قرار می گیرد.کنترل کیفی سیفتی باکس توسط پرسنلی که از آن استفاده می کند می باشد


سیفتی باکس در آزمایشگاه
سیفتی باکس در آزمایشگاه از ضروریات می باشد و تمام سرسوزن ها و اجسام تیز و برنده در آزمایشگاه باید در سیفتی باکس ریخته شود.سیفتی باکس از ملزومات در آزمایشگاه می باشد