اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه
قبل از ترک آزمایشگاه باید مقرراتی را رعایت کرد.قبل از ترک آزمایشگاه پرسنل باید تمام نکات ایمنی را رعایت نماید


نکاتی که باید در ایمنی آزمایشگاه به آنها توجه کرد:
نکات ایمنی که باید در ابتدای ورود به آزمایشگاه به آنها دقت کرد و یاد گرفت.ایمنی در آزمایشگاه حرف اول را می زند و باید بسیار دقت کرد