دلایل خطا در شمارش گلبول های خون
گاهی جواب صحیح و درستی از شمارش گلبولی بیمار بدست نمی آید که دلایل مختلفی وجود دارد از جمله رقیق بودن خون و ...


شمارش گلبول سفید به روش لام نئوبار
در این روش نمونه مورد شمارش ابتدا باید با رقت مناسب در محلول رقیق کننده مناسب تهیه شود