روش های عذرخواهی کردن
عذرخواهی سبب می‌شود شأن و احترام کسی که به او صدمه زده‌اید دوباره به او بازگردد