انواع اتوکلاو آزمایشگاهی
با توجه به نوع ابزارآلات ، اتوکلاوها به سه کلاس N و S و B طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی به منظور صحت عملکرد استریلیزاسیون با توجه به نوع وسایل صورت می‌گیرد.


موارد کاربرد اتوکلاو
به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده باید اتوکلاو شوند عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونه‌های محیط کشت تلقیح شده ، پاتوژن‌های رشد کرده


ویژگی‌های دستگاه اتوکلاو مناسب آزمایشگاه
پارامترهای مهمی وجود دارد که در انتخاب یک اتوکلاو به ما کمک می کند.یک اتوکلاو مناسب باید دارای سوئیچ قطع بخار باشد


طرز کار اتوکلاو آزمایشگاه
توکلاوها عموماً توسط فشار تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال در بخار خالص (درجه اشباع 0/8 تا 1) با فشار 2 بار ، دمای بخار باید 134 درجه سانتی گراد باشد.