کنترل کیفی کورد کیسه خون
کیسه های خون دارای کورد cord می باشد و پرسنل بانک خون باید جهت انجام آزمایش کراس مچ و گروه خون کیسه از کوردهای کیسه خون استفاده کرد


یخچال بانک خون
یخچال بانک خون اولین وسیله برای نگهداری گلبول قرمز می باشد.یخچال بانک خون بعلت حساست آن باید استاندارد های لازم را داشته باشد.یخچال بانک خون باید دارای آلارم باشد.