فستیوال تخصصی نوآوری‌های صنعت تجهیزات پزشکی
فستیوال تخصصی نوآوری های صنعت تجهیزات پزشکی در ایران.نمایشاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی در فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات پزشکی