تهیه محلول فوشین
مقداري محلول آمونياك را در الكل ۹۶درجه حل ميكنيم قطره قطره آمونياك اضافه كرده تا بي رنگ شود