شمارش گلبول سفید به روش لام نئوبار
در این روش نمونه مورد شمارش ابتدا باید با رقت مناسب در محلول رقیق کننده مناسب تهیه شود