محاسبه تقریبی قد
فرمولهای متفاوتی برای محاسبه تقریبی قد وجود دارد که بطور قطع نمیتوان انها را تائید یا رد کرد و در حال حاضر استفاده می شود