درجه بندی عدم انطباق ها
عدم انطباق ها از نظر سیستم کیفیت در دو گروه زیر درجه بندی می شوند.عدم انطباق های بزرگ و عدم انطباق های کوچک


اصول مستند سازی ، سوابق انجام آزمایش
ثبت نتايج آزمايش دربخش ها ( مثل پرينت نتايج انجام آزمايش های دستگاهی ، نتايج ثبت شده دردفاتر و برگه ها و .... )


اصول مستند سازی ، دستورالعمل انجام آزمایش
در اين دستورالعمل ها بايد روش انجام آزمايش به تفصيل و مرحله به مرحله شرح داده شود ، برای هريک از آزمايش هايی که در آزمايشگاه انجام می شود می بايست دستورالعمل مکتوب گردد


اصول مستند سازی ، دستورالعمل نمونه گیری
اين دستورالعمل بايد حاوی کليه اطلاعات مورد نياز جهت نمونه گيری باشد و برای هر کدام از آزمايشها يا گروهی از آزمايشها که در يک بخش فنی و با خصوصيات مشابه انجام می گيرند ، بطور جداگانه تهيه شود.


اصول مستند سازی ، دستورالعمل پذيرش
در اين دستورالعمل موارد زير بايد مکتوب شده ، در دسترس مسئول پذيرش قرار گرفته و به شکلی که کاملا آن را درک نمايد به او توضيح داده شود .


اصول مستند سازی ، فهرست آزمايشهايی که آزمايشگاه پذيرش می کند
شامل آزمايش هايی که آزمايشگاه خود انجام می دهد همراه با روش انجام اين آزمايش ها ، بعلاوه آزمايش هايی کهجهت انجام به آزمايشگاه ديگر ارسال می نمايد.


اصول مستند سازی ، سوابق آزمایشگاه
شواهدی است که نشان می دهد فعاليت های مختلف آزمايشگاه ( اعم از فنی و پشتيبانی) چگونه انجام شده و نتايج آن چه بوده است


اصول مستند سازی ، مدارک آزمایشگاه
روش صحيح و مطلوب انجام کليه فعاليت هاي آزمايشگاه ، بايد مکتوب شود . ازشيوه های مختلفی می توان برای مکتوب نمودن مدارک استفاده نمود


مستند سازی در آزمایشگاه , برخی سوابق
نمونه هایی از سوابق آزمایشگاه جهت مستند سازی می توان از نتایج کنترل کیفی های بخش های مختلف آزمایشگاه نام برد


مستند سازی در آزمایشگاه , سوابق
شواهدی است که نشان می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ، اعم از فنی و پشتیبانی ،چگونه انجام شده و نتایج آن چه بوده است


مستند سازی در آزمایشگاه , برخی مدارک در آزمایشگاه
برخی مدارک در آزمایشگاه که در مستند سازی کاربرد دارد دستورالعملها می باشد همانند دستورالعمل نمونه گیری و پذیرش


مستند سازی در آزمایشگاه , مدارک و سوابق
تمام روشها در آزمایشگاه باید مکتوب باشد در صورت موجود بودن امکانات مناسب سخت افزاری ونرم افزاری می توان مستندات را به شکل نسخه های الکترونیک تهیه نمود


مستند سازی در آزمایشگاه , بهترین راه برای شروع
بهترین راه برای شروع مستند سازی در آزمایشگاه شناسایی فعالیت و مشخص نمودن فرد مسئول در برابر آن موضوع که در آزمایشگاه رخ می دهد


مستند سازی در آزمایشگاه , روشهای مدون نمودن
مستند سازی را می توان به این صورت نیز تعریف کرد که تمام مدارک و اتفاقات در آزمایشگاه بطور مدون نوشته سده است


مستند سازی در آزمایشگاه , چگونه ؟
در هر آزمایشگاه مستند سازی به گونه ای باید باشد تا هر پیگیری هر نمونه و یا جواب از انجام شونده تا آخرین مرحله معلوم باشد


مستند سازی در آزمایشگاه , اهمیت !
هر آنچه که در آزمایشگاه وجود دارد و اعمالی که می گذرد باید بصورت مستند موجود باشد تا هم مسئول آزمایشگاه در جریان باشد و هم بتوان موضوعات مختلف را پیگیری کرد


مستند سازی در آزمایشگاه , چرا ؟
یکی از اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه مستند سازی می باشد که هر آزمایشگاهی موظف است جهت استاندارد سازی این بخش را عملی نماید