موارد درخواست آزمایش دی دایمر
D-Dimer در حالت طبیعی در بدن غیر قابل ردیابی میباشد ولی در مواردی اندازه گیری D-Dimer افزایش در مقدار این محصول را نشان داده و از نظر بالینی مهم محسوب میشود. از این رو تست اندازه گیری D-Dimer به عنوان یکی از تستهای مهم آزمایشگاهی در آمده است.


آزمایش D-dimer
آزمایش دی دایمر از جمله آزمایشات انعقادی می باشد که نشانه ترومبوآمبولی را معلوم می کند و انعقاد داخل عروقی منتشره را احتمال می دهد


دلایل کبودی در بدن
اگر به طور پياپي دچار كبودي‌هاي بي‌دليل مي‌شويد يا مناطق كبودي بدن شما بزرگ و دردناك است و بدون علت مشخص ايجاد شده‌اند


تعریف ISI مرجع در کیت های انعقادی
استاندارد مرجع سازمان جهانی برای ترومبوپلاستین ، بافت مغز انسان می باشد


تعریف INR در آزمایش PT
سازمان بهداشت جهانی برای از میان بردن نوسانات حاصل از تفاوت منابع تولید کیت و محاسبه صحیح آزمایش PT


محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی
برای تهیه پولد پلاسمای نرمال باید از 20 نمونه افراد سالم و غیر سیگاری و غیر باردار پلاسما جمع آوری کرده


تائید محدوده مرجع در آزمایش های انعقادی
هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع برای آزمایش های خود تعیین کند در صورتی که انجام پذیر نباشد ...


کنترل کیفی آزمایش انعقادی با انجام به صورت دوبل
کنترل کیفی در آزمایش های انعقادی به دلیل حساس بودن آنها به خصوص در افرادی که وارفارین مصرف می کنند مهم است


ـعیین محدوده مرجع آزمایش PT , PTT
حداقل 120 نمونه برای تعیین محدوده مرجع برای معتبر بودن محاسبات بسته به توزیع نتایج توصیه می شود


نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه
در آزمایشگاه تشخیص پزشکی بایدINR محاسبه گردد که بر اساس فرمول خاصی پیروی می کند و هر آزمایشگاه باید محاسبه کند


محاسبه میانگین PT نرمال
هر آزمایشگاه باید با توجه به ترکیب کیت / دستگاه خود MNPT مرکز را به صورت فرمولی خاص محاسبه کرده و در گزارش نهایی ...


دستگاه های کوآگولومتر
دستگاه های کوآگولومتر برای اندازه گیری آزمایش های انعقادی از جمله PT , PTT و... اندازه گیری می نمایند


تغذیه در بیماران با مصرف داروی وارفارین
افرادی که تحت درمان با وارفارین قرار دارند در صورت نیاز به مصرف داروهایی چون جینسنگ وجینکوبیلوبا حتما باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند. زیرا جینکو دارای فعالیت ضد لخته ای می باشد و باعث افزایش اثر دارو و احتمال خونریزی می گردد