تولید واکسن نوترکیب کنه در آزمایشگاه تحقیقاتی موسسه رازی
تولید واکسن نوترکیب کنه در موسسه رازی.کنه ناقل ویروس های بیماریزای دیگری مانند تب کریمه کنگو است بنابراین تولید واکسن کنه بسیار اهمیت دارد.