دلایل افزایش و کاهش پتاسیم خون
پتاسیم خون از جمله الکترولیت های خون می باشد که افزایش و کاهش آن بسیار حیاتی است .اندازهگیری پتاسیم خون باید دقیق باشد و از صحت جواب پتاسیم مطمئن باشیم