داروی تریامترن اچ از دید آزمایشگاه
در صورت مصرف داروی تریامترن اچ باید اوره و پتاسیم خون چک شودهمچنین اندازه گیری کراتینین نیز الزامی است


دلایل افزایش و کاهش پتاسیم خون
پتاسیم خون از جمله الکترولیت های خون می باشد که افزایش و کاهش آن بسیار حیاتی است .اندازهگیری پتاسیم خون باید دقیق باشد و از صحت جواب پتاسیم مطمئن باشیم


PH بدن مادر و جنسیت جنین
بر اساس رژیم‌هایی غذایی که برای تعیین جنسیت جنین تجویز می‌شود، شرایط قلیایی بدن مادر جنین را به سمت پسر شدن و شرایط اسیدی جنین را به سمت دختر شدن هدایت می‌کند


سم زدایی با سبزیجات
افزایش سموم بدن باعث بیماری و ضعف عمومی می شودو گاهی افزایش اوره خون و یا پتاسیم اتفاق می افتد که آزمایشگاه هشدار را میدهد


نتایج آزمایش ،کلیه شما را بیمار نشان داده
آزمایش اوره و کراتینین خون در آزمایشگاه از متداولترین آزمایش ها می باشد و همینطور پتاسیم.باید از کلیه محافشت کرد تا دچار بیماری نشویم