کاربرد پارافیلم در آزمایشگاه
پارافیلم یک فیلم پارافینی پلاستیکی است که پشت آن را سطحی پلاستیکی در بر گرفته و برای لوله و ارلن ها کاملا مناسب است