رونمایی از خانواده باکتریایی جدید در کشور
باکتری های جدید به عنوان منبعی از ژن ها و قابلیت ناشناخته فرصت های مناسبی را برای استحصال ترکیبات ارزشمند زیستی طی برنامه های فراگیر غربالگری ایجاد می کنند


کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام
کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام از فاکتورهای مهم در بخش میکروب شناسی می باشد.در بخش میکروب شناسی از دیسک آنتی بیوگرام برای حساسیت باکتریها استفاده می شود


وانکومایسین Vancomycin
وانکومایسین داروی مناسبی برای برخی عفونتهای استافیلوکوکی می باشد .ونکومایسین اثر باکتریسیدی دارد


آلکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین
یکی از ظروف حاوی کشت باکتری «استافیلوکوک» در معرض هوا قرار گرفت که در نتیجه برخی قسمت‌های آن از کپک پوشیده شده. فلمینگ متوجه شد در آن قسمت‌هایی که در نتیجه برخی قسمت‌هایی که کپک نفوذ کرده است باکتری به کلّی از بین رفته‌اند. او به این نتیجه رسید ماده‌ای که کپک تولید می‌کند پادزهر باکتری استافیلوکوک ا