منابع خطا در اتومیشن بیوشیمی
گاهی اتوآنالایزرهای بیوشیمی دچار خطا و عدم صحت در جواب های آزمایش می شود