مصاحبه با نفر اول ارشد هماتولوژی 95
صاحبه با رتبه یک رشته هماتولوژی امسال..اقای نیکنام ریاحی.ایشان نفر اول کنکور ارشد خون شناسی شده اند.