اندازه گیری فيبرينوژن يا فاکتور 1 انعقادی
آزمایش فیبرینوژن برای اندازه گیری میزان لخته در خون می باشد .فيبرينوژن يا فاکتور 1 انعقادی، يک گليکو پروتئين محلول در پلاسما است که در آبشار انعقاد توسط ترومبين به رشته‌های فيبرين ‏تبديل می‌شود.