تعریف ISI مرجع در کیت های انعقادی
استاندارد مرجع سازمان جهانی برای ترومبوپلاستین ، بافت مغز انسان می باشد


تعریف INR در آزمایش PT
سازمان بهداشت جهانی برای از میان بردن نوسانات حاصل از تفاوت منابع تولید کیت و محاسبه صحیح آزمایش PT


محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی
برای تهیه پولد پلاسمای نرمال باید از 20 نمونه افراد سالم و غیر سیگاری و غیر باردار پلاسما جمع آوری کرده


تائید محدوده مرجع در آزمایش های انعقادی
هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع برای آزمایش های خود تعیین کند در صورتی که انجام پذیر نباشد ...


کنترل کیفی آزمایش انعقادی با انجام به صورت دوبل
کنترل کیفی در آزمایش های انعقادی به دلیل حساس بودن آنها به خصوص در افرادی که وارفارین مصرف می کنند مهم است


ـعیین محدوده مرجع آزمایش PT , PTT
حداقل 120 نمونه برای تعیین محدوده مرجع برای معتبر بودن محاسبات بسته به توزیع نتایج توصیه می شود


نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه
در آزمایشگاه تشخیص پزشکی بایدINR محاسبه گردد که بر اساس فرمول خاصی پیروی می کند و هر آزمایشگاه باید محاسبه کند


محاسبه میانگین PT نرمال
هر آزمایشگاه باید با توجه به ترکیب کیت / دستگاه خود MNPT مرکز را به صورت فرمولی خاص محاسبه کرده و در گزارش نهایی ...